Καταστατικό

Άρθρον 1 Το όνομα του σωματείου είναι:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρον 2 ΕΔΡΑ

Η έδρα του Σωματείου είναι η Λευκωσία.

Άρθρον 3 ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

Η σφραγίδα του Σωματείου θα είναι κυκλική και στην περιφέρεια του κύκλου θα βρίσκεται γραμμένη η επωνυμία του Σωματείου ή τα αρχικά της.
Το έμβλημα του Σωματείου είναι η εμπρόσθια πλευρά αργυρού τετράδραχμου νομίσματος που κόπηκε στο νομισματοκοπείο Αμαθούντας μετά το έτος 323 π.Χ. το οποίον εικονίζει αγένειο Ηρακλή, φέροντα τα χαρακτηριστικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επί του εμβλήματος θα αναγράφονται οι λέξεις <ουδέν γλύκιον πατρίδος>.

Άρθρον 4 ΣΚΟΠΟΙ

. Το Σωματείο θεωρεί ως πρώτιστη αξία του Κυπριακού Ελληνισμού την προσήλωση στην ελληνικότητα της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ελληνική ήδη από των προϊστορικών χρόνων. Ο Ελληνισμός της Κύπρου διατηρεί ακμαία την ελληνική του συνείδηση.

. Η Εταιρεία επιδιώκει την καλλιέργεια, διάδοση και διατήρηση των αξιών του ελληνικού πολιτισμού, της γλώσσας, του τρόπου ζωής, της στάσης ζωής, της νοοτροπίας, της παράδοσης και γενικά των εχεγγύων εκείνων που τείνουν στη διαμόρφωση ελληνότροπης στάσης και φιλοσοφίας σε όλους τους τομείς και τις εκφάνσεις της ζωής και δράσης των πολιτών.

. Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας είναι: η μελέτη της Ιστορίας, της Γραμματείας, της Λογοτεχνίας, της Τέχνης, της Θρησκείας, και κάθε άλλης πτυχής του ελληνικού πολιτισμού και η προαγωγή κάθε πνευματικής δραστηριότητας προς τον σκοπό αυτό.

. Η καλλιέργεια πνεύματος σωστής πνευματικής συγκρότησης και εθνικής αυτοπεποίθησης που να στηρίζεται στη γνώση της Ιστορίας και του πολιτισμού μας και να εδράζεται στον οικουμενικό χαρακτήρα του Ελληνισμού.

. Θα αγωνίζεται με όλα τα μέσα, για να διασφαλιστεί ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει το δικαίωμα της διατήρησης της εθνικής του ταυτότητας, την οποία από αιώνες με έργα και με αίμα έχει εδραιώσει. Θεωρεί ότι η εξουδετέρωση του ανθελληνικού εθνομηδενιστικού ιδεολογήματος του κυπριωτισμού, το οποίο απεργάζονται ντόπιες και ξένες δυνάμεις, απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και σθεναρή αντιμετώπιση.

. Επιδίωξη επίσης αποτελεί η συνεχής σύσφιγξη των δεσμών και των σχέσεων του Ελληνισμού της Κύπρου με τον μητροπολιτικό και τον απανταχού Ελληνισμό, καθώς και η συνεχής και αμείωτη συμμετοχή του Κυπριακού Ελληνισμού στο πανελλήνιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

. Ανελλιπώς θα επιδιώκεται η πραγμάτωση και συνεχής ενίσχυση της δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της ισοπολιτείας στην Κύπρο.

. Επιθυμητή θεωρείται η συνεργασία με οποιοδήποτε επιστημονικό και πνευματικό ίδρυμα, πολιτιστικό σύνδεσμο ή σωματείο στην Κύπρο για την προάσπιση και προώθηση των γενικών και ειδικών στόχων και σκοπών της Εταιρείας. Παραλλήλως θα καλλιεργεί, προάγει και αναπτύσσει τις σχέσεις της Εταιρείας με Συνδέσμους ή Ενώσεις άλλων χωρών και θα προωθεί τις διεθνείς επαφές και ανταλλαγές με τους Συνδέσμους αυτούς.

. Ειδικότερα θα προωθείται και θα προάγεται:

α) Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα Μέλη για όλα τα θέματα που αφορούν ή σχετίζονται με τους σκοπούς του Σωματείου και η διοργάνωση για τον σκοπό αυτό σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων, προβολών και άλλων συναφών.

β) Η δημιουργία ή συμμετοχή στη διαχείριση και λειτουργία πολιτιστικών Κέντρων, βιβλιοθηκών, Ερευνητικών Κέντρων, ηλεκτρονικών προγραμμάτων ενημέρωσης και άλλων δραστηριοτήτων προβολής των σκοπών της Εταιρείας.

Β’ Εθνικό θέμα

. Γραμμή πλεύσης για την Εταιρεία είναι: η διατήρηση του εθνικού μας προβλήματος στη σωστή γραμμή της πλήρους απελευθέρωσης της Κύπρου, με την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την απομάκρυνση των ξένων κατοχικών στρατευμάτων, την επιστροφή όλων των προσφύγων και την πλήρη αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης.

. Ως προς τη λύση του λεγόμενου <Κυπριακού Ζητήματος>, η οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη ελευθερία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της Ιστορίας, του πολιτισμού, της γλώσσας, της θρησκείας, της παιδείας και της παράδοσης τόσο του Κυπριακού Ελληνισμού, όσο και όλων των άλλων μειονοτήτων ή θρησκευτικών ομάδων που κατοικούν στο νησί.

. Η συμβίωση με όλες τις άλλες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, είναι και επιθυμητή και ωφέλιμη όταν:

. Εδράζεται σε κράτος δικαίου.

. Δεν αποπροσανατολίζει το εθνικό μας πρόβλημα.

. Όταν στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της εθνικής υπόστασης και του εθνικού πολιτισμού των Ελλήνων της Κύπρου και άλλων, που κατοικούν στο νησί.

Γ’ Παιδεία και Πανεπιστήμιο Κύπρου

. Ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει το αναφαίρετο και συνταγματικό δικαίωμα να τυγχάνει εκπαίδευσης, η οποία να στηρίζεται και να προάγει την εθνική του φυσιογνωμία, την Ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοσή του. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους που κατοικούν στο νησί.

. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως χρηματοδοτούμενο από τον Κυπριακό Ελληνισμό, αναμένεται να συνιστά την οροφή και το αναγκαίο συμπλήρωμα του όλου εκπαιδευτικού και μορφωτικού οικοδομήματος, ώστε να προσφέρει το στερεό υπόβαθρο, φιλοσοφικό και επιστημονικό, της Δημόσιας Εκπαίδευσης και να προσδίδει σ’ αυτό τους ιδεολογικούς της προσανατολισμούς και να αποτελεί τη γόνιμη και συνεχή πηγή για τον εμπλουτισμό και την ανανέωσή της.

. Ως προς το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει σήμερα τον χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου (ιδρυτικός νόμος) η δεδηλωμένη θέση της Εταιρείας είναι ότι ο ελληνικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Κύπρου καθορίζεται από τη βούληση του Κυπριακού Ελληνισμού, που αποτελεί το 82% του πληθυσμού, και από το Σύνταγμα, και διασφαλίζεται στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συμβάσεις που υπέγραψε η Κύπρος. Το Πανεπιστήμιο αποτελεί αδιαχώριστη συνέχεια της Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης εκπαίδευσής μας.

. Η Εταιρεία θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση νομοθεσίας για τη διασφάλιση της ελληνικότητας της εκπαίδευσης που παρέχεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και ειδικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού κορμού.

. Το Σωματείο θέτει στις προτεραιότητές του την ανάληψη ή ενίσχυση πρωτοβουλιών για την εκπόνηση και συγγραφή μελετών που να προάγουν τους βασικούς άξονες των στόχων που επιδιώκει. Προς τούτο χρησιμοποιεί το δικό του ανθρώπινο δυναμικό ή προσφεύγει σε ανάθεση τέτοιων μελετών σε καταξιωμένους και γενικής αποδοχής επιστήμονες τους οποίους επιλέγει αξιοκρατικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιτροπή προς τούτο εξουσιοδοτημένη.

. Διοργανώνει διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια για την ανάδειξη θεμάτων που αποτελούν τις κύριες προγραμματικές της αρχές.

. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνει ωσαύτως τη διοργάνωση συζητήσεων πάνω σε θέματα εθνικής αυτογνωσίας, πολιτιστικών παραδόσεων και προαγωγής της ιστορικής μνήμης.

. Ενισχύει, ενθαρρύνει, συμμετέχει ή εξολοκλήρου αναλαμβάνει μουσικές συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών έργων, καθώς και εκδόσεις κλασικών έργων και επιστημονικών μελετών, που ανταποκρίνονται και προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας.

. Η υποχρέωση της Ελλάδος προς παροχή στρατιωτικής, πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής στήριξης θεωρείται αυτονόητη.

ΜΕΛΗ

. Τα μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα.

. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι πρόσωπα που:

α) Είναι Έλληνες Κύπριοι ή άτομα ελληνικής καταγωγής.

β) Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται ύστερα από γραπτή αίτηση που θα συνοδεύεται από δικαίωμα εγγραφής που θα καθορίζει εκάστοτε η Γενική Συνέλευση, και η οποία θα υποστηρίζεται από 2 τουλάχιστο μέλη.

Η αίτηση θα περιέχει δέσμευση για συμμόρφωση προς το Καταστατικό και θα επικυρώνεται, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Το Μέλος αποκτά πλήρη δικαιώματα να εκλεγεί και να εκλέγεται από την ημερομηνία της εγκρίσεως της εγγραφής του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

. Η έγκριση νέων μελών μπορεί να γίνει σ’ οποιαδήποτε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο υποβάλλων αίτηση εγγραφής πρέπει να ειδοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως για την ληφθείσα στην αίτησή του απόφαση εντός 20 ημερών από την ημέρα λήψεως της αποφάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν η αίτησή του γίνει δεκτή ο αιτητής εγγράφεται στο μητρώο των τακτικών μελών του Σωματείου και υποχρεούται στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής του σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού. Εάν η αίτησή του απορριφθεί, μαζί με την ειδοποίηση απορρίψεως επιστρέφεται το πληρωθέν δικαίωμα εγγραφής. Αίτηση για εγγραφή μέλους που απορρίφθηκε μπορεί να υποβληθεί εκ νέου μετά παρέλευση ενός έτους.

30 Α . Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα που πρόσφεραν ή μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

30Β. Ως επίτιμος πρόεδρος μπορεί να ανακηρυχθεί πρόσωπο που διετέλεσε αξιωματούχος του Σωματείου ή που πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

30Γ. Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο ή προσωπικότητες με διεθνές κύρος που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

. Τα επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, δικαιούνται να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

. Η ανακήρυξη κάποιου προσώπου ως επίτιμου μέλους ή επίτιμου προέδρου ή αντεπιστέλλοντος μέλους, γίνεται κατά πλειοψηφία 2/3 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο επίτιμο ή αντεπιστέλλον μέλος αναγγέλλεται η επιλογή του από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετικό έγγραφο, που αποστέλλεται μαζί με αντίγραφο του Καταστατικού του Σωματείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

. Πρόθυμα συμμετέχουν σε επιτροπές που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για την προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου.

. Δικαιούνται τα μέλη να είναι ενεργά μέλη σε οποιοδήποτε άλλο σωματείο ή ένωση προσώπων με συγγενείς ή άλλους παρεμφερές σκοπούς, που όμως δεν αντιστρατεύονται και δεν συγκρούονται με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

. Όλα τα μέλη του Σωματείου καλούνται να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και να διακατέχονται από ανώτερο πνεύμα στις σχέσεις και τη συμπεριφορά τους, τόσο προς το Σωματείο, όσο και προς τα υπόλοιπα μέλη του.

. Αναμένεται να συμμετέχουν επίσης στις τακτικές εκδηλώσεις του Σωματείου.

. Συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

. Να παρευρίσκονται στις τακτικές, έκτακτες και καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις. Αν οποιοδήποτε μέλος απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνελεύσεις το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί αφού του ζητήσει τον λόγο της απουσίας του, να προχωρήσει στη διαγραφή του.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

. Κάθε τακτικό μέλος είναι υπόχρεο να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και αναπροσαρμόζεται με νέα απόφαση της Συνέλευσης. Σε καμιά περίπτωση η ετήσια συνδρομή δεν μπορεί να είναι υψηλότερη της προηγούμενης κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 100%. Η είσπραξη των συνδρομών διενεργείται από τον Ταμία ή μέσω εισπράκτορα, που διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν κάποιο τακτικό μέλος καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής ή μέρος της για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών από την ημερομηνία που έπρεπε να την καταβάλει, είναι δυνατό να διαγραφεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγουμένως όμως, πρέπει οπωσδήποτε να του σταλεί επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο, που θα δίδει προθεσμία 15 ημερών, στην οποία το μέλος να μπορεί να εξοφλήσει ή δώσει εξήγηση για την άρνηση ή αμέλεια του να εξοφλήσει την καθυστερημένη συνδρομή.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ

. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε περίπτωση που οιονδήποτε μέλος με τη συμπεριφορά του ή τις ενέργειές του, αντιστρατεύεται τις βασικές αρχές και επιδιώξεις του Σωματείου έχει το δικαίωμα να επιβάλει οποιανδήποτε ποινή ήθελε αποφασίσει από επίπληξη μέχρι οριστική αποβολή.

. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Για να επιβληθεί ποινή προσωρινής ή οριστικής αποβολής χρειάζεται πλειοψηφία ? τουλάχιστον του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιεί το μέλος για την ημερομηνία που όρισε για να συζητήσει την υπόθεση που το αφορά και δεν θα λαμβάνει απόφαση παρά μόνο αφού ακούσει τις απόψεις του, ή αν αδικαιολόγητα αρνηθεί να προσέλθει για να τις εκθέσει την ημέρα κατά την οποία κλήθηκε να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση επιβολής ποινής προσωρινής ή οριστικής αποβολής ο Γραμματέας γνωστοποιεί την απόφαση με επιστολή στο ενδιαφερόμενο μέλος και αναρτά αντίγραφο της αποφάσεως στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου.

. Μέλος που καταδικάσθηκε σε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή δικαιούται με αίτησή του, μέσα σε περίοδο δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που του γνωστοποιείται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εφεσιβάλει την απόφαση αυτή και να ζητήσει να εξετασθεί η έφεσή του στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

ΔΩΡΗΤΕΣ

. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δικαιοδοσία να ανακηρύξει οποιοδήποτε πρόσωπο, μέλος του Σωματείου ή μη, που προσφέρει στο ταμείο του Σωματείου κάποιο αξιόλογο ποσό, κληροδοσία ή αντικείμενο, ως δωρητή, και αποφασίζει για τον τρόπο της δημοσιοποιήσεως της δωρεάς ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

. Οι πόροι του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ είναι:

α) Οι συνδρομές των μελών του που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το δικαίωμα εγγραφής που καταβάλλει κάθε νέο μέλος.

β) Εισφορές και χορηγίες.

γ) Πόροι που προέρχονται από κάθε νόμιμη πηγή.

δ) Από δωρεές και κληροδοτήματα.

ε) Το προϊόν από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας του Σωματείου.

ζ) Από χοροεσπερίδες, παραστάσεις, εκδόσεις και άλλες εκδηλώσεις, που, είτε οργανώνει το Σωματείο, είτε οργανώνονται από άλλους προς όφελος του Σωματείου. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να πάρουν τη μορφή δημόσιου οδικού εράνου.

. Οι πόροι του Σωματείου, τακτικοί ή έκτακτοι, δεν θα διατίθενται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός των υπό του παρόντος Καταστατικού προνοουμένων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

. Τα όργανα διοικήσεως του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Γραμματεία.

. Το διοικητικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από 7 μέλη θα εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία θα συγκαλείται ως εκλογική, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του σε συνεδρία την οποία καλεί αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους, με μυστική ψηφοφορία μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και δύο μέλη.

. Οι τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο τουλάχιστο μια φορά τον μήνα, οι δε έκτακτες από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήσεως υποβαλλόμενης από τέσσερα τουλάχιστο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

. Οι προσκλήσεις για τις συνεδρίες θα αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστο έξι μέρες πριν από κάθε συνεδρία και σ’ αυτές θα αναφέρονται ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η εξαήμερη αυτή προθεσμία συντέμνεται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, οπότε η σύγκληση θα γίνεται με προσωπική τηλεφωνική κλήση.

. Πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται στον τόπο που καθορίζεται στην πρόσκληση μισή ώρα μετά από την καθορισμένη για έναρξη της συνεδρίασης, αποτελούν απαρτία. Οι εργασίες όμως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να συνεχιστούν αν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο αριθμός των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί κάτω των πέντε.

. Σε περίπτωση χηρείας θέσεως στο Διοικητικό, αυτή συμπληρώνεται με απόφαση της πλειοψηφίας των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τη σειρά της επιτυχίας των επιλαχόντων στις τελευταίες αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση ελλείψεως επιλαχόντων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να συμπληρώσει την κενή θέση δια διορισμού ενός εκ των μελών.

. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη πρόνοια του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται μόνον κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών από τον Γραμματέα ή από τον Ταμία ή από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό.

. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει χωρίς καμιά δικαιολογία σε τρεις συνεχείς συνεδρίες, ειδοποιείται με επιστολή από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι αν δεν δώσει ικανοποιητική εξήγηση μέσα σε 20 μέρες από την παραλαβή της επιστολής θα θεωρείται ότι παραιτήθηκε. Ως ημερομηνία λήψεως της επιστολής θα θεωρείται η μεθεπόμενη της ημέρας που ταχυδρομήθηκε. Αν το μέλος δώσει εξηγήσεις που δεν ικανοποιήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, ή αν δεν δώσει καθόλου εξηγήσεις, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει το πρόσωπο αυτό από μέλος του και να θεωρήσει κενή τη θέση του.

ΥΠΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

. Το Διοικητικό Συμβούλιο για καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου μπορεί να ορίζει ειδικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές υπάγονται για κάθε πράξη τους σε λογοδοσία και έλεγχο από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με απόφαση του μπορεί να καθορίζει τον ακριβή αριθμό των μελών τους, να τις διαλύει, να αντικαθιστά όλα ή μερικά από τα μέλη τους, να διαφοροποιεί την εντολή με βάση την οποία συστάθηκαν και γενικά να ασκεί κάθε εποπτεία σ’ αυτές. Οι υποεπιτροπές μέσω του Προέδρου τους, θα υποβάλλουν, αν κρίνεται σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων που θα διανέμεται στα Μέλη του Σωματείου και θα αποτελεί θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδροι των Επιτροπών συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς ψήφο.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το Ανώτατο Διοικητικό Εκτελεστικό όργανο του Σωματείου και υπόκειται στις πρόνοιες του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει την Γενική Διοίκηση του Σωματείου, εκπροσωπεί το Σωματείο και διερμηνεύει τη θέληση του σε όλες τις σχέσεις του. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του Σωματείου σε Οργανώσεις με παρεμφερή ή συναφή σκοπό καθώς και για την εκπροσώπηση του σε διεθνείς οργανισμούς και σώματα. Ορίζει τους εκπροσώπους του Σωματείου σε όλους τους Οργανισμούς στους οποίους αποφασίζει να συμμετέχει και αποσύρει τη συμμετοχή αυτή όταν το κρίνει αναγκαίο.

. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις αυτού ενώπιον κάθε αρχής και αντιπροσωπεύει το Σωματείο Δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις και δίδει το λόγο στους αιτούντες, αφαιρεί δε αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία ορίζοντας τη διατύπωση της σχετικής πρότασης. Προεδρεύει σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. Συνυπογράφει με το Γραμματέα κάθε συμβόλαιο του Σωματείου προς τρίτους, την αλληλογραφία, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά κάθε έγγραφο το οποίο αφορά τη λειτουργία του Σωματείου.

Συνυπογράφει με τον Ταμία εντάλματα πληρωμής.

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα αναπληροί σε όλα αυτού τα δικαιώματα και καθήκοντα ο αντιπρόεδρος, τούτον δε απόντα ή κωλυόμενο ο Γραμματέας.

. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, εκτελεί την αλληλογραφία του Σωματείου και υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο. Τηρεί όλα τα αρχεία του Σωματείου και μεριμνά για άμεση πρόσβαση των Μελών σ’ αυτά. Προίσταται του υπαλληλικού προσωπικού του Σωματείου και υποβάλλει έκθεση για την απόδοσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, διπλότυπα αποδείξεων και όλα τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία με τα οποία εισπράττει τα έσοδα του Σωματείου, όπως δικαιώματα εγγραφής και συνδρομές των μελών, δωρεές, κληροδοτήματα και γενικά τηρεί όλα τα αναγκαία για την υπηρεσία αυτού βιβλία.

. Ο Ταμίας υπογράφει τις αποδείξεις εισπράξεων τις οποίες εκδίδει, εκτελεί πληρωμές κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το τέλος του οικονομικού έτους κατάσταση ταμείου. Σε κάθε στιγμή πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει πλήρη λογαριασμό για το ταμείο του. Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος, δύο μήνες τουλάχιστο πριν από τη λήξη του τρέχοντος έτους και τον υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οφείλει να καταθέτει κάθε ποσό που βρίσκεται στο ταμείο και υπερβαίνει τις Λ.Κ.100-, σε μια τράπεζα που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα του Σωματείου.

Ευθύνεται προσωπικώς για τα ευρισκόμενα στο ταμείο του χρήματα.

Ο Ταμίας οφείλει ένα μήνα πριν από την σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης να ετοιμάσει και να στείλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό απολογισμό του τελευταίου οικονομικού έτους ελεγμένο από διορισμένους εγκεκριμένους ελεγκτές.

Κατά την ημέρα των εκλογών δε, έχει έτοιμο κατάλογο των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν.

Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ξοδεύει για οποιοδήποτε των σκοπών του Σωματείου ως ακολούθως:

α) Μέχρι Λ.Κ.1000 με συνηθισμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Μέχρι Λ.Κ.3000- κατόπιν αποφάσεως αυτού λαμβανομένης με πλειοψηφία της ολομέλειας του Διοικητικού Συμβουλίου και για οποιοδήποτε άλλο ποσό, απαιτείται εξουσιοδότηση ή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

. Για σκοπούς του Σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνάπτει δάνεια μέχρι ποσού Λ.Κ.3000- κατόπιν αποφάσεως αυτού λαμβανομένης

με σχετική πλειοψηφία της ολομέλειας αυτού. Για τη σύναψη δανείου πέραν του ποσού των Λ.Κ.3000- απαιτείται εξουσιοδότηση ή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

. Για την εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποθηκεύει ή επιβαρύνει οποιανδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου.

. Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιος για τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου και την οργάνωση και προβολή των εκδηλώσεων του.

. Οι Σύμβουλοι βοηθούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν εργασία κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που θα ορισθούν για να εκπροσωπήσουν το Σωματείο σε διεθνή Οργάνωση ή Διεθνή δραστηριότητα, συντάσσουν υπόμνημα το οποίο υποβάλλουν για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και μεταφέρουν σ’ αυτό την εμπειρία που απεκόμισαν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας του και να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή υποεπιτροπή την εκτέλεση ειδικών εργασιών με οποιουσδήποτε όρους θα έκρινε ως αναγκαίους.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων αποτελούν την Εκτελεστική Γραμματεία η οποία χειρίζεται θέματα επείγοντα που προκύπτουν κατά χρονικά διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από αίτηση δύο μελών αυτής.

. Η Εκτελεστική Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντα τρία από τα μέλη της και σε τέτοια περίπτωση οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι ομόφωνες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

. Οι Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου είναι Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές. Κάθε τρίτο έτος ή όταν τα Μέλη του Διοικητικού μειωθούν κάτω των επτά, η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται και ως Εκλογική.

. Τακτική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται κάθε χρόνο εντός των μηνών Μαρτίου – Ιουνίου.

. Έκτακτη Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστο 25 μελών προς το Γραμματέα του Συμβουλίου.

. Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται όταν πρόκειται να γίνει προσθήκη ή τροποποίηση άρθρου ή άρθρων στο Καταστατικό.

. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των γενικών του Σωματείου. Όταν αυτός απουσιάζει τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος.

. Τόσο η Τακτική Συνέλευση του Σωματείου όσο και η Έκτακτη και Καταστατική συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαίο δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες οκτώ τουλάχιστο μέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Σε περίπτωση εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, η πρόσκληση αναρτάται και δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως. Τόσο η πρόσκληση στον πίνακα, όσο και εκείνη στις εφημερίδες πρέπει να αναφέρουν τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, ή προκειμένου για καταστατική συνέλευση το άρθρο ή τα άρθρα των οποίων ζητείται η τροποποίηση. Η πιο πάνω πρόσκληση θα κοινοποιείται ταχυδρομικώς κατά το δυνατό σε όλα τα μέλη του Σωματείου πριν από τη Γενική Συνέλευση.

. Τόσο η Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, όσο και η Έκτακτη και Καταστατική, βρίσκεται εν απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτήν το ½ συν ένα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν συμπληρωθεί απαρτία στην καθο9ρισμένη ώρα, η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε όσα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου τα μέλη:

. Επικυρώνουν τα πρακτικά της τελευταίας Τακτικής Συνέλευσης του Σωματείου, τα οποία ετοιμάζει ο Γραμματέας, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποστέλλονται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση.

. Τους αναλύεται η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της τριετούς θητείας του χρόνου που πέρασε, καθώς και το πόρισμα για τον οικονομικό απολογισμό του χρόνου που πέρασε, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από εγκεκριμένο ελεγκτή. Ο οικονομικός απολογισμός αποστέλλεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση.

. Υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους πάνω στη λογοδοσία και το πόρισμα και συζητούν έπ’ αυτών.

Κάθε μέλος μπορεί να λάβει τον λόγο μόνο όταν του το επιτρέψει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης. Παρεκτρεπόμενα μέλη μπορεί να αποβάλλονται αμέσως από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

. Ορίζουν τον εγκεκριμένο ελεγκτή του Σωματείου.

. Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το ζητήσει το ? των τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, αναφέροντας το λόγο για τον οποίο ζητούν τη σύγκλησή της.

Μετά την υποβολή της αίτησης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου σε 20 μέρες από την παραλαβή της αίτησης. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο Γενικές Συνελεύσεις δεν θα είναι μικρότερο των τριών μηνών.

. Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, τακτικές, έκτακτες και καταστατικές οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από το Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει την νικώσα ψήφο.

. Κανένα τακτικό μέλος δεν δικαιούται να παρευρίσκεται σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου ούτε να εκλέγεται εάν δεν έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του.

. Εκλογές. όπου προνοούνται στο Καταστατικό αυτό, γίνονται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα μέλη θα δικαιούνται να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου Μέλους του Σωματείου, το οποίο θα είναι εφοδιασμένος με σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο, αλλά κανένα μέλος του Σωματείου δεν θα δικαιούται να εκπροσωπεί περισσότερα από ένα απόν μέλος.

. Σε περίπτωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στη διοίκηση του Σωματείου τουλάχιστο 15 ημέρες πριν από τη σύγκληση της συνελεύσεως κατά την οποία θα διεξαχθούν οι εκλογές. Ο Γραμματέας αναλαμβάνει να κοινοποιήσει στα μέλη ταχυδρομικώς τον κατάλογο των υποψηφίων και κάθε Μέλος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην υποψηφιότητα οποιουδήποτε με αιτιολογημένη επιστολή του στο Γραμματέα, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρήσει δικαιολογημένη την ένσταση, θέτει το θέμα στη Γενική Συνέλευση για λήψη τελικής απόφασης.

. ΄Ολες οι αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Σωματείου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εκτός και όταν προβλέπεται διαφορετικά από το Καταστατικό αυτό.

ΕΚΛΟΓΕΣ

. Οι εκλογές των διαφόρων οργάνων διεξάγονται από Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από 3 μέλη τα οποία ορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση των χεριών.

. Ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν και άτομα που δεν είναι μέλη του Σωματείου, αλλά έχουν γνώσεις ή εμπειρία στην οργάνωση και διεξαγωγή εκλογών. Σε περίπτωση που τα μέλη της είναι μέλη του Σωματείου, αυτά δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για τη διεξαγωγή των οποίων ορίστηκαν ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ο Γραμματέας μεριμνά για την ετοιμασία ψηφοδελτίων τα οποία περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά των επιθέτων τους και τα παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία τα σφραγίζει και τα ελέγχει, ώστε να μην υπάρχει σ’ αυτά οποιοδήποτε διακριτικό στοιχείο. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την κατανομή των ψηφοφόρων σε κάλπες και ορίζει εφόρους καλπών. Ο ψηφοφόρος μπορεί με κατάλληλο σημείο να δείξει την προτίμηση του για τόσο αριθμό υποψηφίων, όσος είναι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει την ψηφοδόχο την οποία αποσφραγίζει αμέσως μετά την συμπλήρωση της ώρας που καθορίστηκε για την περάτωση των εκλογών. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή βοηθούμενη από τους Εφόρους που η ίδια όρισε για κάθε κάλπη, καταμετρά τα ψηφοδέλτια και τους σταυρούς προτίμησης κάθε υποψηφίου και εκφωνεί δημόσια τα ψηφοδέλτια κάθε κάλπης.

Ως επιτυχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερους ψήφους από το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων κατά σειρά μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρακτικά για τις εκλογές που καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και ενσωματώνονται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές καταστρέφονται αμέσως μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και αφού η Εφορευτική Επιτροπή βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις για τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν ή για την εγκυρότητα ψηφοδελτίου.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ τηρεί τα πιο κάτω βιβλία:

α) Μητρώο τακτικών μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου.

β) Μητρώο επίτιμων και αντεπιστελλόντων Μελών.

γ) Πρακτικά συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

δ) Πρακτικά εκλογών που τηρούν οι Εφορευτικές επιτροπές.

ε) Πρακτικά συνεδριάσεων του Κεντρικού και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Βιβλίο ταμείου όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

στ) Βιβλίο περιουσίας και εξοπλισμού, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

. Η οικονομική διαχείριση του Σωματείου θα αρχίζει την 1 ην Ιανουαρίου και θα λήγει την 31 η Δεκεμβρίου.

. Το Σωματείο θα απέχει από οποιαδήποτε κομματική τοποθέτηση ή δραστηριότητα και έχει υπερκομματικό χαρακτήρα.

. Για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στο Καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

. Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού τροποποιούνται με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενης. Κάθε τροποποίηση πρέπει να αποφασίζεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών. Νοείται ότι, για την τροποποίηση σκοπών του Σωματείου όπως αυτοί περιέχονται στο Καταστατικό ή για την απάλειψη ή την προσθήκη νέων σκοπών απαιτείται πλειοψηφία των ? όλων των μελών του Σωματείου.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

. Για την διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ειδικώς προς τούτο συγκαλούμενης και απαρτιζόμενης εκ των ? τουλάχιστο των δικαιουμένων ψήφου μελών και με πλειοψηφία ? των παρόντων μελών. Η Συνέλευση αποφασίζει και για τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου η οποία θα διατίθεται σε οργανώσεις με παρεμφερή σκοπό. Σε περίπτωση που δεν αποφασίσει άλλως η Γενική Συνέλευση, η περιουσία του Σωματείου θα περιέλθει στο ταμείο του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού ή σε άλλο ανάλογο ταμείο που θα δημιουργηθεί σε αντικατάσταση τούτου.

Εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση που έγινε στη Λευκωσία και για ένδειξη και απόδειξη φέρει τις υπογραφές των μελών που επισυνάπτονται.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s